Najbolje akcije nađite u našoj aplikaciji.
Instaliraj
Tommy Hilfiger i Calvin Klein ekstra -30% na sve Pokazati >>

Prodajni uvjeti internetske trgovine ZOOT.hr

 1. Uvodne odredbe

1.1.Ovi prodajni uvjeti (dalje u tekstu „prodajni uvjeti“) trgovačkog društva Digital People, a.s., sa sjedištem u ulici Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, ID: 28197071, upisanog u trgovački registar koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak B, unos 12855 (dalje u tekstu „prodavatelj“), uređuju u skladu s odredbama § 1751 st. 1 zakona br. 89/2012 Zb., građanski zakonik (dalje u tekstu „građanski zakonik“), međusobna prava i obveze ugovornih strana proizašle u svezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (dalje u tekstu „kupoprodajni ugovor“) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (dalje u tekstu „kupac“) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na mrežnoj stranici smještenoj na internetskoj adresi ZOOT.hr (dalje u tekstu „mrežna stranica“), i to putem sučelja mrežne stranice (dalje u tekstu „mrežno sučelje trgovine“).

1.2.Prodajni uvjeti ne primjenjuju se u slučaju kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja pri naručivanju robe djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru samostalnog zanimanja.

1.3.Odredbe koje odstupaju od prodajnih uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odredbe koje predviđaju drugačije u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama prodajnih uvjeta.

1.4.Odredbe prodajnih uvjeta sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i prodajni uvjeti sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.

1.5.Prodavatelj može mijenjati ili dopunjavati tekst prodajnih uvjeta. Ove odredbe, međutim, ne utječu na pravne odnose proizašle iz pojedinačnih kupoprodajnih ugovora zaključenih u vrijeme valjanosti prethodne inačice prodajnih uvjeta, kao i prava i obveze koje iz njih proizlaze, uključujući prava i obveze iz kršenja takvih kupoprodajnih ugovora.

2. Korisnički račun

2.1.Na temelju registracije kupca na mrežnoj stranici kupac može pristupiti svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja kupac može naručivati robu (dalje u tekstu „korisnički račun“). Registracijom na korisnički račun kupac je suglasan s ovim prodajnim uvjetima. Kupac može naručivati robu i bez obveze registracije, izravno s mrežnog sučelja trgovine.

2.2.Pri registraciji na mrežnu stranicu i pri naručivanju robe kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu nakon svake promjene. Prodavatelj će smatrati točnima sve podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i pri naručivanju robe.

2.3.Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost informacija potrebnih za pristup svom korisničkom računu. Prijavom u korisnički račun kupac daje suglasnost s ovim prodajnim uvjetima.

2.4.Kupac nije ovlašten omogućiti upotrebu korisničkog računa trećim osobama.

2.5.Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno u slučaju kada kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući iz prodajnih uvjeta).

2.6.Kupac prima na znanje da korisnički račun ne mora biti dostupan u svako doba, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja odnosno potrebno održavanje hardverske i softverske opreme trećih osoba.

3. Darovne kartice i kodovi za popust

3.1.Darovne kartice i kodovi za popust daju kupcu pravo na popust na kupoprodajnu cijenu robe (u slučaju darovne kartice i na popust na troškove povezane s isporukom robe), uključujući porez na dodanu vrijednost. Kupac može ostvariti popust u okviru sklapanja pojedinačnih kupoprodajnih ugovora s prodavateljem tako da unese kod koji se nalazi na kupljenoj darovnoj kartici, odnosno kod za popust, u narudžbu (pogledati čl. 4.4 ovih prodajnih uvjeta). Radi se o elektroničkim (virtualnim) darovnim karticama i kodovima za popust, a svaki od njih daje pravo na popust u određenom iznosu i može biti ograničen određenim rokom važenja. Dodatni uvjeti za iskorištavanje darovnih kartica i/ili kodova za popust mogu se promijeniti prema pravilima navedenima na mrežnom sučelju trgovine.

3.2.Ako darovna kartica i/ili kod za popust imaju ograničeni rok važenja, kupac ima pravo darovnu karticu ili kod za popust upotrijebiti samo prije nego što isteknu. Ako se darovna kartica i/ili kod za popust ne iskoriste prije isteka roka valjanosti, gubi se pravo na njihovo iskorištavanje, odnosno pravo na popust na kupoprodajnu cijenu robe, i to bez naknade (isključeno je davanje popusta u gotovini jednako kao bilo koja druga naknada za neiskorištenu vrijednost darovne kartice i/ili koda za popust).

3.3.Darovna kartica ili kod za popust ne mogu se (ponovo) zamijeniti za novac.

3.4.Darovna kartica može se upotrebljavati opetovano dok se ne potroši iznos popusta na koji kupac ima pravo temeljem darovne kartice. Darovna kartica može se upotrijebiti i za sniženu robu. Darovna kartica može se upotrijebiti i za pokrivanje (dijela) troškova povezanih s isporukom robe.
Kod za popust može se upotrijebiti samo jedanput (jednokratno). Pravo na popust koje proizlazi iz koda za popust može se upotrijebiti samo kao popust na kupoprodajnu cijenu robe, a ne kao popust na troškove povezane s isporukom robe. Korištenje koda za popust uvjetovano je kupnjom robe po kupoprodajnoj cijeni u određenom minimalnom iznosu.

3.5.U slučaju da se darovna kartica ili kod za popust upotrebljavaju suprotno uvjetima njihove upotrebe, prodavatelj ima pravo tako upotrijebljenu darovnu karticu ili kod za popust odbiti i odustati od sklopljenog kupoprodajnog ugovora.

4. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

4.1.Svako predstavljanje robe na mrežnom sučelju trgovine informativne je prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji te robe. Ne primjenjuje se odredba § 1732 stavka 2 građanskog zakonika. Svi podaci o sadržaju obveze koji se nalaze na mrežnom sučelju trgovine informativne su prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji te robe, osim u situacijama u kojima je obveznost podataka o sadržaju obveze određena obveznim zakonskim propisom o zaštiti potrošača, posebice kako to proizlazi iz odredbe § 1822 građanskog zakonika, a poduzetnik je s potrošačem izričito drugačije uredio određeni zahtjev.

4.2.Mrežno sučelje trgovine sadrži informacije o robi, i to uključujući popis cijena pojedinačne robe. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim povezanim naknadama. Cijene robe primjenjuju se sve dok su prikazane na mrežnom sučelju trgovine. Ovim odredbama nije ograničena mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor za pojedinačno dogovorene uvjete.

4.3.Mrežno sučelje trgovine sadrži i informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe. Informacije o troškovima povezanima s pakiranjem i isporukom robe navedene na mrežnom sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada je roba isporučena unutar teritorija Republike Hrvatske.

4.4.Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za naručivanje na mrežnom sučelju trgovine. Obrazac za naručivanje posebno sadrži informacije o:

4.4.1.robi koja se naručuje, količini, boji i veličini (naručenu robu kupac „stavlja“ u elektroničku košaricu mrežnog sučelja trgovine)

4.4.2.podatke o željenom načinu isporuke naručene robe i načinu plaćanja robe

4.4.3.informacije o troškovima povezanima s isporukom robe (dalje u tekstu zajedno „narudžba“).

4.5.Prije slanja narudžbe prodavatelju kupcu je omogućeno da provjeri i promijeni podatke koje je unio u narudžbu, među ostalim i zato da može uočiti i ispraviti pogreške nastale pri unosu podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom gumba „završi narudžbu“ i istodobno potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim prodajnim uvjetima. Prodavatelj će smatrati podatke navedene u narudžbi točnima. Prodavatelj će kupcu odmah potvrditi primitak narudžbe, odnosno specifikaciju narudžbe, i to na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u korisničkom računu ili narudžbi (dalje u tekstu „elektronička adresa kupca“).

4.6.Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, procijenjeni troškovi isporuke), zatražiti od kupca dodatno objašnjenje i/ili potvrdu narudžbe (primjerice pisanim putem ili telefonski).

4.7.Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje dostavom prihvaćanja narudžbe (prihvata) koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, i to na adresu elektroničke pošte kupca.

4.8.Kupac je suglasan s upotrebom sredstava komunikacije na daljinu pri sklapanju kupoprodajnog ugovora. Troškove koji kupcu nastanu pri upotrebi sredstava komunikacije na daljinu povezani sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog razgovora) plaća kupac sam, pri čemu se ti troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

5. Cijena robe i uvjeti plaćanja

5.1.Cijenu robe eventualne troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti prodavatelju na sljedeće načine:

  • pouzećem na mjestu koje kupac navede u narudžbi
  • bezgotovinski prijenosom na račun
  • bezgotovinski putem sustava plaćanja
  • bezgotovinski platnom karticom, bilo putem internetske aplikacije (pristupnika za plaćanje), terminala za plaćanje ili u gotovini dostavljaču pri preuzimanju robe.

5.2.Zajedno s kupoprodajnom cijenom kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

5.3.Prodavatelj ne zahtijeva od kupca polog ili drugo slično plaćanje. Ovo ne utječe na odredbe čl. 5.6. prodajnih uvjeta u pogledu obveze plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.

5.4.U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem kupoprodajna cijena plativa je pri preuzimanju robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena plativa je do 5 radnih dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora, a u suprotnom će narudžba biti stornirana.

5.5.U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe zajedno s navođenjem varijabilne oznake plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupčeva obveza plaćanja kupoprodajne cijene ispunjena je u trenutku odobrenja računa prodavatelja za odgovarajući iznos.

5.6.Prodavatelj je dužan kupcu predati poreznu ispravu o izvršenim uplatama na temelju kupoprodajnog ugovora – račun. Prodavatelj je obveznik porez na dodanu vrijednost. Porezni dokument – fakturu prodavatelj izdaje kupcu nakon plaćanja cijene robe i šalje elektroničkim putem na elektroničku adresu kupca.

5.7.Eventualne popuste na cijenu robe koje prodavatelj ponudi kupcu nije moguće međusobno kombinirati.

6. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora – vraćanje robe

6.1.Kupac prima na znanje da prema odredbi § 1837 građanskog zakonika nije moguće, između ostalog, odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je izmijenjena prema željama kupca ili za njegovu osobu, od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je podložna brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom, od kupoprodajnog ugovora za isporuku robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i ne može se vratiti iz higijenskih razloga te od kupoprodajnog ugovora za isporuku zvučnih ili slikovnih zapisa ili računalnih programa ako je originalno pakiranje oštećeno. Kozmetika, dodaci prehrani, parfemi i drogerije mogu se vratiti samo u originalnom, neoštećenom pakiranju bez tragova korištenja.

6.2.Ako se ne radi o slučaju navedenom u čl. 6.1. ili o nekom drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, u skladu s odredbama § 1829 st. 1 građanskog zakonika kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga, i to u roku od četrnaest (14) dana od preuzimanja robe ili u roku od trideset (30) dana u slučaju produljenog roka prodavatelja, pri čemu, u slučaju da je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više komada robe, ovaj rok teče od dana preuzimanja posljednje isporuke robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora prodavatelju mora biti poslano u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može upotrijebiti standardni obrazac prodavatelja, koji čini dodatak prodajnim uvjetima, ali to nije nužno. Ako kupac (potrošač) odustane od kupoprodajnog ugovora putem navedenog obrasca, prodavatelj će potrošaču potvrditi primitak obrasca u tekstnom obliku. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati, među ostalim, na poslovnu adresu prodavatelja (DPD C/O Frogman s.r.o. / 4116C, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Croatia) ili na adresu elektroničke pošte prodavatelja info@zoot.hr.

6.3.U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema čl. 6.2. prodajnih uvjeta, kupoprodajni ugovor poništava se od početka. Roba se mora poslati natrag prodavatelju u roku od trideset (30) dana od dana odustajanja od ugovora na adresu: DPD C/O Frogman s.r.o. / 4116C, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Croatia. Navedeni rok od 30 dana smatra se ispoštovanim ako je roba otpremljena u tom roku. Odustane li kupac od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi izravne troškove vezane za povrat robe prodavatelju, čak i u slučaju da se roba zbog svoje prirode ne može vratiti običnom poštom - u tom slučaju snosit ćete izravne troškove povrata robe najviše do procijenjenog iznosa od 10 €.

6.4.U slučaju odustajanja od ugovora prema čl. 6.2. prodajnih uvjeta, prodavatelj će kupcu vratiti novčana sredstva zaprimljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora, i to na jednaki način na koji je prodavatelj primio sredstva od kupca. Ako je plaćanje bilo izvršeno bezgotovinski putem platne kartice, kupac je potvrdom ovih prodajnih uvjeta suglasan s time da mu prodavatelj vrati sredstva bezgotovinskim prijenosom na račun za koji je vezana platna kartica. Prodavatelj može kupcu vratiti novčana sredstva bezgotovinskim prijenosom na račun i onda kada kupac na to pristane (ili to sam zatraži, posebno putem obrasca za odustajanje) i time ne stvara kupcu dodatne troškove. Odustane li kupac kupac od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti kupcu novčana sredstva prije nego kupac njemu vrati robu ili dokaže da mu je robu poslao.

6.5.Ako je kupac odabrao način isporuke robe koji nije najjeftiniji, a koji prodavatelj nudi, prodavatelj će kupcu vratiti troškove isporuke robe na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu isporuke robe (osim osobnog preuzimanja).

6.6.Kupac je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti robe kao posljedice rukovanja robom na način drugačiji od načina nužnog za upoznavanje s prirodom i svojstvima robe, uključujući i njezinom funkcionalnosti. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadom štete nastale na robi s kupčevim zahtjevom za povratom kupoprodajne cijene. O povratu (dijela) kupoprodajne cijene kupcu (potrošaču) i o ovom prijeboju te o činjenicama vezanima za smanjenu vrijednost robe prodavatelj će kupca (potrošača) obavijestiti u tekstnom obliku.

6.7.Nastane li nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora takva činjenica zbog koje nije moguće isporučiti naručenu robu (npr. roba je oštećena, nema na zalihama i sl.), prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju prodavatelj će kupcu u roku od 14 dana vratiti kupoprodajnu cijenu, i to bezgotovinski na račun koji je naveo kupac.

6.8.Ako se kupcu uz robu daje dar, ugovor o darovanju između prodavatelja i kupca sklopljen je uz uvjet o raskidu prema kojem, odustane li kupac od kupoprodajnog ugovora, ugovor o darovanju vezan za takav dar prestaje važiti te je kupac dužan zajedno s robom vratiti prodavatelju i dobiveni dar.

6.9.Pri plaćanju karticom sredstva će biti vraćena na račun s kojim je kartica povezana.

7. Prijevoz i isporuka robe

7.1.U slučaju da je način isporuke ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom isporuke.

7.2.Ako je prodavatelj prema kupoprodajnom ugovoru dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu pri isporuci.

7.3.U slučaju da je iz razloga na strani kupca robu potrebno ponovo isporučiti ili isporučiti na način drugačiji od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe odnosno troškove povezane s drugačijim načinom isporuke.

7.4.Pri preuzimanju robe od prijevoznika kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka to odmah prijaviti prijevozniku. U slučaju povrede cjelovitosti pakiranja koja ukazuje na neovlašteno zadiranje u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika.

7.5.Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se urediti posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj daje.

8. Prava na temelju manjkavog izvršenja

8.1.Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava na temelju manjkavog izvršenja uređena su odgovarajućim općeobvezujućim pravnim propisima (posebno odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 građanskog zakonika), osobito:

 • 1922

Ako stjecatelj opravdano podnese prigovor zbog nedostatka prenositelju, rok za podnošenje prigovora na nedostatak ne teče za vrijeme u kojem stjecatelj ne može upotrebljavati stvar s nedostatkom.

 • 1924

Onaj tko ima pravo na temelju manjkavog izvršenja, ima pravo i na naknadu troškova namjenski nastalih pri ostvarivanju toga prava. Ako pravo na naknadu ne ostvari u roku od mjesec dana od isteka roka u kojem na nedostatak treba ukazati, sud mu neće priznati pravo ako prenositelj prigovori da pravo na naknadu nije pravodobno ostvareno.

 • 2106

Kupac će obavijestiti prodavatelja o pravu koje je izabrao pri obavještavanju o nedostatku, odnosno bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može promijeniti svoj odabir bez suglasnosti prodavatelja; to ne vrijedi ako je kupac zatražio popravak nedostatka za koji se ispostavi da se ne može popraviti. Ako prodavatelj ne otkloni nedostatke u primjerenom roku ili ako obavijesti kupca da neće otkloniti nedostatke, kupac može zahtijevati razumni popust od kupoprodajne cijene umjesto otklanjanja nedostatka ili može odustati od ugovora.

 • 2161
  Prodavatelj jamči kupcu da je stvar pri preuzimanju bez nedostataka. Prodavatelj osobito jamči kupcu

 1. a) da stvar odgovara dogovorenom opisu, vrsti i količini, kao i kvaliteti, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim dogovorenim svojstvima

 2. b) da je stvar prikladna za svrhu za koju je kupac zahtijeva i s kojom se prodavatelj suglasio i

 3. c) da se stvar isporučuje s dogovorenom opremom i uputama za upotrebu, uključujući upute za sastavljanje ili ugradnju.
  Pored dogovorenih svojstava, prodavatelj jamči kupcu

 4. a) da je stvar prikladna za svrhu za koju se stvar te vrste obično upotrebljava, također i u pogledu prava trećih osoba, zakonskih propisa, tehničkih normi ili kodeksa ponašanja određene industrije ako ne postoje tehničke norme

 5. b) da količina, kvaliteta i druga svojstva stvari, uključujući trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, odgovaraju uobičajenim svojstvima istovrsnih stvari koja kupac može razumno očekivati, također i u pogledu javnih izjava prodavatelja ili drugih osoba iz istog ugovornog lanca, posebno oglašavanja ili označavanja

 6. c) da je stvar isporučena s opremom, uključujući pakiranje, upute za sastavljanje i druge upute za upotrebu koje kupac može razumno očekivati i

 7. d) da stvar odgovara kvaliteti ili izvedbi uzorka ili nacrta koje je prodavatelj dostavio kupcu prije sklapanja ugovora.
  (5) Ako se nedostatak pokaže u roku od godine dana od preuzimanja, smatra se da je stvar imala nedostatak već kod preuzimanja, osim ako priroda stvari ili nedostatak to ne isključuje. Ovaj rok ne teče za vrijeme u kojem kupac ne može upotrebljavati stvar u slučaju da je opravdano podnio prigovor zbog nedostatka.
  2165
  (1) Kupac može podnijeti prigovor zbog nedostatka koji se pojavi na stvari u roku od dvije godine od preuzimanja.
  § 2167
  (1) Kupac ne ostvaruje pravo na temelju manjkavog izvršenja ako je sam prouzročio nedostatak.
  (2) Nedostatak na stvari nije istrošenost stvari uzrokovana njezinom uobičajenom upotrebom odnosno kod rabljene stvari istrošenost koja odgovara mjeri u kojoj je prethodno bila upotrebljavana.
  § 2169
  (1) Ako stvar ima nedostatak, kupac može zahtijevati da se nedostatak otkloni. Po vlastitom izboru može zahtijevati isporuku nove stvari bez nedostatka ili popravak stvari, osim ako odabrani način otklanjanja nedostatka nije moguć ili je nerazmjerno skup u odnosu na vrstu nedostatka; to se posebno procjenjuje u odnosu na važnost nedostatka, vrijednost koju bi stvar imala bez nedostatka, kao i to može li se nedostatak otkloniti na drugi način bez većih poteškoća za kupca.
  (2) Prodavatelj može odbiti otkloniti nedostatak ako to nije moguće ili je nerazmjerno skupo, osobito u odnosu na važnost nedostatka i vrijednost koju bi stvar imala bez nedostatka.
  § 2171
  (1) Kupac može zahtijevati razuman popust ili odustati od ugovora
  a) ako je prodavatelj odbio otkloniti nedostatak ili ga nije otklonio u skladu sa § 2170 st. 1 i 2

 8. b) ako se nedostatak pojavi više puta

 9. c) ako nedostatak predstavlja bitno kršenje ugovora ili

 10. d) ako je iz izjave prodavatelja ili iz okolnosti očito da nedostatak neće biti otklonjen u razumnom roku ili bez značajnijih poteškoća za kupca.
  (2) Razumni popust utvrđuje se kao razlika između vrijednosti stvari bez nedostatka i stvari s nedostatkom koju je kupac dobio.
  2172
  Prigovor zbog nedostatka može se podnijeti prodavatelju od kojeg je stvar kupljena. Međutim, ako je za popravak određena druga osoba koja se nalazi u mjestu prodavatelja ili u mjestu koje je bliže kupcu, kupac će na nedostatak ukazati osobi koja je određena za popravak.

8.2.Prodavatelj jamči kupcu da je roba pri preuzimanju bez nedostataka. Prodavatelj osobito jamči kupcu da u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

8.2.1.roba ima svojstva koja su strane dogovorile, a u izostanku dogovora, koja su prodavatelj ili proizvođač opisali ili koja je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja

8.2.2.roba odgovara namjeni koju za njenu upotrebu navodi prodavatelj ili koja je uobičajena za takvu vrstu robe

8.2.3.roba kvalitetom ili dizajnom odgovara dogovorenom uzorku ili nacrtu ako su kvaliteta ili dizajn određeni prema dogovorenom uzorku ili nacrtu

8.2.4.roba je u odgovarajućoj količini, boji i veličini i

8.2.5.roba ispunjava zahtjeve pravnih propisa.

8.3.Odredbe navedene u čl. 8.2. prodajnih uvjeta ne primjenjuju se na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je dogovorena niža cijena, zbog nedostatka koji je uzrokovao kupac, zbog istrošenosti uzrokovane uobičajenom upotrebom, kod rabljene robe zbog nedostatka koji odgovara stupnju upotrebe ili istrošenosti koju je roba imala kada ju je kupac preuzeo ili ako to proizlazi iz prirode robe.

8.4.Ako se nedostatak pojavi u roku od dvanaest mjeseci od preuzimanja, smatra se da je roba imala nedostatak već pri preuzimanju. Nakon isteka tog roka od 12 mjeseci, kupac mora dokazati svoju tvrdnju da je nedostatak postojao već u trenutku preuzimanja. Kupac ima pravo ostvariti pravo na temelju nedostatka koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od preuzimanja. Dar koji prodavatelj daje za kupnju nije pokriven ni jamstvom ni odgovornosti prodavatelja za nedostatke.

8.5.Prava na temelju manjkavog izvršenja kupac potražuje od prodavatelja na njegovoj poslovnoj adresi DPD C/O Frogman s.r.o. / 4116C, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Croatia. Za trenutak podnošenja prigovora smatra se trenutak u kojem je potrošač svojim jednostranim pravnim postupkom izrazio volju zahtijevati svoja prava zbog manjkavog izvršenja odnosno kada prvi put obavijesti poduzetnika da stvar ima nedostatak i koja potraživanja traži. Za podnošenje prigovora zbog nedostatka stvari kupac može upotrijebiti standardni obrazac prodavatelja koji čini dodatak prodajnim uvjetima.

8.6.Dodatna prava i obveze strana koje se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke mogu se urediti prodavateljevim postupkom za podnošenje prigovora.

9. Dodatna prava i obveze ugovornih strana

9.1.Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.

9.2.Prodavatelj u odnosu na kupca nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe § 1826 st. 1 slovo e) građanskog zakonika.

9.3.Izvansudsko rješavanje prigovora potrošača prodavatelj osigurava putem elektroničke adrese info@zoot.hr. Informacije o rješavanju prigovora kupca prodavatelj će poslati na elektroničku adresu kupca.

9.4.Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju odobrenja za obavljanje djelatnosti. Kontrolu obavljanja djelatnosti provodi nadležni ured za trgovinu u okviru svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija nadzire, u ograničenoj mjeri, između ostalog pridržavanje zakona br. 634/1992 Zb. o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

9.5.Kupac ovime preuzima na sebe rizik od promjena okolnosti u smislu § 1765 st. 2 građanskog zakonika i nema pravo zahtijevati obnavljanje pregovora o kupoprodajnom ugovoru.

10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Zaštita osobnih podataka kupca fizičke osobe provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

10.2. Kupac prima na znanje da će prodavatelj (i) radi ispunjenja sklopljenog kupoprodajnog ugovora s kupcem (eventualno i radi pregovora o njegovom sklapanju i/ili izmjeni) i/ili (ii) radi vođenja korisničkog računa na temelju dogovora s kupcem obrađivati ove osobne podatke kupca: ime i prezime, adresu stanovanja, identifikacijski broj, porezni broj, adresu elektroničke pošte, telefonski broj odnosno dodatne informacije kao što su adresa za dostavu, broj stana, kat stana. Navedene osobne podatke prodavatelj će obrađivati kao voditelj obrade, a osobe koje isporučuju robu kao izvršitelj obrade. Osobni podatci obrađivat će se osobito u obliku prikupljanja, pohranjivanja na nosače podataka, prilagođavanja ili izmjene, traženja, korištenja, proslijeđivanje prijevozniku, a eventualno i drugim osobama (ako se kupac s tim suglasi), pohranjivanja, sravnjivanja ili kombiniranja, blokiranja i uništenja. Ovi osobni podatci obrađivati ​​će se za vrijeme trajanja kupoprodajnog ugovora i nakon njegovog izvršenja do isteka roka zastare (tj. obično tri godine od izvršenja kupoprodajnog ugovora), odnosno za vrijeme trajanja korisničkog računa kupca (tj. do trenutka kad kupac otkaže račun).

10.3. Politika zaštite osobnih podataka navedena je ovdje

10.4. Kupac prima na znanje da je dužan svoje osobne podatke (kod registracije, na svom korisničkom računu, pri naručivanju na mrežnom sučelju trgovine) navesti točno i istinito te da je dužan prodavatelja obavijestiti o promjeni svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja.

10.5. Prodavatelj može povjeriti obradu osobnih podataka kupca trećoj osobi, kao izvršitelju obrade. Osim osobama koje robu prevoze, prodavatelj neće prenositi osobne podatke trećim osobama bez prethodne suglasnosti kupca.

10.6. Osobni podaci obrađivat će se ​​u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.

10.7. Kupac potvrđuje da su dostavljeni osobni podatci točni i da je bio obaviješten o tome da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.

10.8. Kupac može pri izradi narudžbe dati privolu da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke u marketinške svrhe, posebice u sklopu slanja promidžbenih poruka i drugih marketinških akcija prodavatelja. Privola će se odnositi na osobne podatke u sljedećem opsegu: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, telefonski broj. Osobni podatci kupca u marketinške svrhe obrađuju se do trenutka opoziva privole kupca, ali najdulje do pet godina, osim ako se privola u međuvremenu ne obnovi. Osobni podatci obrađivat će se osobito u obliku prikupljanja, pohranjivanja na nosače podataka, stavljanja na raspolaganje, prilagođavanja ili izmjene, traženja, korištenja, proslijeđivanje (ako se kupac s tim suglasi), pohranjivanja, sravnjivanja ili kombiniranja, blokiranja i uništenja.

Privola za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe nije uvjet koji bi sam po sebi onemogućio sklapanje kupoprodajnog ugovora.

10.9. Prodavatelj upozorava kupca da podatci o kupcu mogu biti uneseni u registar osnovan u smislu § 20z zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama (dalje u tekstu „zakon o zaštiti potrošača“).

 

 1. Slanje promidžbenih poruka i pohrana kolačića

11.1. Kupac prima na znanje da mu prodavatelj može slati na njegovu adresu elektroničke pošte informacije u vezi s robom, uslugama ili proizvodnim pogonom prodavatelja u obliku komercijalne komunikacije. Kupac može otkazati slanje promidžbenih poruka u bilo kojem trenutku u svom korisničkom računu ili putem poveznice navedene na kraju svake promidžbene poruke.

Kupac prima na znanje da prodavatelj na svojim mrežnim stranicama upotrebljava kolačiće. Obrada i upotreba kolačića uređena je zasebnim politikama koje su navedene ovdje.

12. Dostavljanje

12.1.Kupcu se može dostavljati na elektroničku adresu kupca.

13. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

13.1.Prodavatelj ovim obavještava kupca da sukladno zakonu o zaštiti potrošača ima pravo na izvansudsko rješavanje spora iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog s prodavateljem. Preduvjet za ostvarivanje prava kupca na izvansudsko rješavanje spora jesu prethodni neuspješni izravni pregovori s prodavateljem. 

13.2.U slučaju da kupac želi iskoristiti svoje pravo na izvansudsko rješavanje spora iz kupoprodajnog ugovora prema članku 13.1. prodajnih uvjeta, može se s prijedlogom za pokretanje izvansudskog rješavanja potrošačkog spora obratiti Češkoj trgovinskoj inspekciji koja je u smislu zakona o zaštiti potrošača nadležno tijelo za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova kod kupoprodajnih ugovora sklopljenih između prodavatelja i kupca. Više informacija možete naći na internetskim stranicama Češke trgovinske inspekcije na URL adresi http://www.coi.cz/.

13.3.Kupac može podnijeti prijedlog za pokretanje izvansudskog rješavanja potrošačkog spora pisanim putem ili usmeno prema protokolu ili elektronički putem internetskog obrasca koji se nalazi na internetskim stranicama Češke trgovinske inspekcije (obrazac je dostupan na URL adresi https://adr.coi.cz/cs), potpisan priznatim elektroničkim potpisom ili poslan putem poštanskog pretinca s podacima kupca koji podnosi prijedlog.  Pod uvjetom da je prijedlog potvrđen u roku od 10 dana ili dopunjen na jedan od načina navedenih u prvoj rečenici, može se podnijeti i drugim tehničkim sredstvima, posebice telefaksom ili putem javne podatkovne mreže bez upotrebe priznatog elektroničkog potpisa. Uz prijedlog mora biti priložen dokaz da kupac nije uspio riješiti spor izravno s prodavateljem, kao i drugi dokumenti koji potvrđuju činjenice koje kupac tvrdi, ako su dostupni.

14. Završne odredbe

14.1.Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su strane suglasne da se odnos uređuje češkim pravom. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih pravnih propisa.

14.2.Ako je bilo koja odredba prodajnih uvjeta ništetna ili neprovediva, ili postane takva, ništetna odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što bliže ništetnoj odredbi. Ništetnost ili neprovedivost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

14.3.Kupoprodajni ugovor, uključujući prodajne uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.

14.4.Prilog prodajnim uvjetima čini standardni obrazac za odustajanje od kupoprodajnog ugovora.

14.5.Podatci za kontakt prodavatelja: adresa za dostavljanje ZOOT U Sanitasu 2246 251 01 Říčany – Republika Češka; adresa elektroničke pošte info@zoot.hr; telefon +385 17840236.

U Pragu, 1. ožujka 2023.

Prodajni uvjeti vrijede od 1. ožujka 2023.

Na vrh